Utbildning i Scaled Agile Framework

 • Bidra till att öka och accelerera affärsnyttan av IT-utveckling med hjälp av lean & agila metoder.
 • Förbättra IT-utvecklande organisationers konkurrenskraft, produktivitet, och levererad kvalitet.
 • Öka motivation, delaktighet och glädje hos alla i organisationen som arbetar med programvaruutveckling.
 • Introduktion till Scaled Agile Framework
 • Att omfamna ett Lean-Agilt mindset
 • Förstå principerna bakom SAFe
 • Skapa ett Agilt Releasetåg (ART)
 • Uppleva PI-planering
 • Exekvera och leverera värde
 • Skapa en agil portfölj
 • Bygga riktigt stora system
 • Att leda det Lean-Agila företaget

--

--

Sustainability and Leadership Development entrepreneur & Founder of We Are Movement

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Carl Starendal

Carl Starendal

355 Followers

Sustainability and Leadership Development entrepreneur & Founder of We Are Movement