Utbildning i Scaled Agile Framework

Den 7–9 juni håller jag en utbildning i Scaled Agile Framework (SAFe) hos Avega Group i Stockholm.

Image for post
Image for post

Scaled Agile Framework 4.0 (SAFe) är en beprövad verktygslåda för att tillämpa lean och agila metoder på ett helt företag eller en större utvecklingsorganisation. SAFe har som ramverk fått stort genomslag och används i Sverige och internationellt av flera större organisationer och företag.

Syftet med SAFe™ är att:

  • Bidra till att öka och accelerera affärsnyttan av IT-utveckling med hjälp av lean & agila metoder.

De delar vi går igenom under utbildningen är:

  • Introduktion till Scaled Agile Framework

Den utbildning jag kör är en certifierings-utbildning för ledare och det är en specialversion av Leading SAFe 4.0 där vi kör 3 dagar istället för de vanliga 2. I den här versionen är delar av materialet är fördjupat, och den extra tiden gör att vi har mer tid för diskussion och reflektion under själva kursdagarna.

Om ni är intresserade av att gå utbildningen så kan ni anmäla er här: http://bit.ly/1VWqIIU

Co-Founder Partner with We Are Movement and Swedens only SAFe Fellow (also SPCT)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store