Frustrerad chef i agil miljö

“Det är många företag som försökt införa agila metoder och det är förvånansvärt många som inte lyckats. Var ligger den svåra nöten att knäcka för att lyckas?” — Karin Hagren

Karin Hagren, agil coach på konsultföretaget Citerus skriver om de grundläggande frågor som hon anser att företag behöver jobba med för att skapa framgång med agila metoder och ledarskap.

De saker hon lyfter fram är:

Företagets kultur

  • Är era värderingar agila?
  • Visar du vägen som ledare i din organisation?

Mål och måluppföljning

  • Har du tagit bort individuella mål på dina medarbetare?
  • Har du gett dina team ansvar för att jobba med sin egen utveckling?

Mätningar

  • Fokuserar era mätningar på det som ska ske (istället för det som har skett)?

Utvärderingar av prestationer

  • Värderar och belönar du samarbete högre än prestation?

Rollbeskrivningar

  • Har du tagit bort existerande roller/positioner för att stärka samarbetet i teamen?
  • Värderar du som chef olika roller lika högt?

Länk till Karins artikel: http://bit.ly/1Obqu7G

--

--

Leadership/Agile Development Expert and Sustainability Entrepreneur (We Are Movement, Naturgruppen & Rädda En Art)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Carl Starendal

Leadership/Agile Development Expert and Sustainability Entrepreneur (We Are Movement, Naturgruppen & Rädda En Art)