Artikel i TechWorld: It är nu strategi, inte bara verksamhet

Under förra veckan skrev jag en artikel i svenska TechWorld om att IT nu måste vara något som formar din organisations ledarskap, beslutsfattande såväl som strategi, det kan inte längre bara vara verksamhet.

“It är nu strategi, inte bara verksamhet”. http://bit.ly/1a9CYj0

--

--

Leadership/Agile Development Expert and Sustainability Entrepreneur (We Are Movement, Naturgruppen & Rädda En Art)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Carl Starendal

Leadership/Agile Development Expert and Sustainability Entrepreneur (We Are Movement, Naturgruppen & Rädda En Art)