Agilt arbete bortom utveckling av mjukvara

Jag var nyligen på Media Evolution i Malmö och höll en föreläsning och workshop om hur man kan använda ett agilt mindset och agila metoder i organisationer utanför utveckling av mjukvara.

Det var ett 70-tal personer som deltog i föreläsningen och två mindre grupper på den efterföljande workshopen.

Här finns presentationen från föreläsningen:

Länk till eventet: http://bit.ly/1U6Rgpq

--

--

Leadership/Agile Development Expert and Sustainability Entrepreneur (We Are Movement, Naturgruppen & Rädda En Art)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Carl Starendal

Leadership/Agile Development Expert and Sustainability Entrepreneur (We Are Movement, Naturgruppen & Rädda En Art)