Agilpodden och SAFe

Besök hos agilpodden
  • Har ramverket något att göra med gamla RUP?
  • Måste man göra allt som finns i “the big picture” eller hur fungerar det?
  • Vad är egentligen Scaled Agile som äger ramverkets ide och affär egentligen?
  • Vad ska man fokusera på om man vill prova att använda ramverket? Var kan det gå fel?
  • Vikten av att organisationens ledare förstår förändringen och tar ansvar för att leda den.

--

--

Sustainability and Leadership Development entrepreneur & Founder of We Are Movement

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Carl Starendal

Carl Starendal

355 Followers

Sustainability and Leadership Development entrepreneur & Founder of We Are Movement