Under våren besökte jag den fantastiska agilpodden och pratade med värdarna Dick och Erik om ramverket SAFe och hur man kan använda det på ett pragmatiskt sätt för att skapa mer värde i sin organisation.

Image for post
Image for post
Besök hos agilpodden

Några av de ämnen vi pratade om i avsnittet var:

  • Har ramverket något att göra med gamla RUP?
  • Måste man göra allt som finns i “the big picture” eller hur fungerar det?
  • Vad är egentligen Scaled Agile som äger ramverkets ide och affär egentligen?
  • Vad ska man fokusera på om man vill prova att använda ramverket? Var kan det gå fel?
  • Vikten av att organisationens ledare förstår förändringen och tar ansvar för att leda den.

Lyssna på podcasten för att få svaret på dessa frågor (och mer!): https://agilpodden.podbean.com/e/28-agila-safe-med-carl-starendal/

Mina kommande utbildningar i ramverket SAFe under hösten 2018:

Om du vill lära dig om SAFe, hur man kan använda det på ett pragmatisk sätt i sin organisation och bli en certifierad SAFe-tränare. Anmäl dig till min “Implementing SAFe” utbildning i Stockholm under Augusti: https://bestbrainsacademy.com/course/implementing-safe-stockholm_august2018/

Om du vill lära dig om rollen som “Release Train Engineer” i SAFe och hur man är effektiv i den rollen. Anmäl dig till min “Certifierad SAFe RTE utbildning” i Köpenhamn under September: https://bestbrainsacademy.com/course/safe-4-5-release-train-engineer-rte-copenhagen-sept-2018/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store