Agilt arbete förändrar företagen

“Att jobba agilt ställer helt andra krav på ledarskap. En plattare struktur resulterar i närhet, vilket ställer högre krav på kompetens och social kompetens för att kunna leda. Det gäller att vara lyhörd och flexibel och att lämna ifrån sig ansvar.”

Computer Sweden har tidigare skrivit en artikel om hur organisationer och ledarskap förändras av att börja använda agila metoder, den är kort men läsvärd.

Länk till artikeln: http://bit.ly/1HMMx89

--

--

Leadership/Agile Development Expert and Sustainability Entrepreneur (We Are Movement, Naturgruppen & Rädda En Art)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Carl Starendal

Leadership/Agile Development Expert and Sustainability Entrepreneur (We Are Movement, Naturgruppen & Rädda En Art)