Agila ledarskapspodden #1 — Patrick Liu om ledarskap, kreativitet och komplexitet

Image for post
Image for post

För att utöka den här bloggen så har jag även startat en podcast som heter “Agila ledarskapspodden”.

I poddens första avsnitt så träffar jag Patrick Liu som är kreativ ledare på företaget Rovio som tillverkar spelet Angry Birds. Tillsammans utforskar vi hur kulturen på företaget ser ut och hur det påverkar kreativitet och ledarskap där.

Patricks blog om kulturen på Rovio i Stockholm: bit.ly/1TitchW
HBR-artikel om ledarskap och komplexitet: bit.ly/1t1Q2ct

Co-Founder Partner with We Are Movement and Swedens only SAFe Fellow (also SPCT)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store